IMG_0446.jpgUran je na hranici viditelnosti okem, a proto byl objeven až dalekohledem. Jeho prstence jsou velmi tmavé (odrážejí jen 4 % slunečního záření); byly zjištěny v roce 1977 nepřímo, při zákrytu hvězdy touto planetou. Zvláštností je velký sklon rotační osy − leží téměř v rovině dráhy a na planetu se tak střídavě díváme ve směru jejího severního a jižního pólu.

Mytologické pozadí jména: Řecký bůh Úranos (česky „Nebe“) měl jen jednoho rodiče, Gáiu („Zemi)“. Spolu s ní pak zplodil dvanáct Titánů. Jména měsíců Uranu jsou výjimečná, neboť nepocházejí z antické mythologie, nýbrž z divadelních her renesančního dramatika a básníka Williama Shakespearea (např. Titania, Oberon, Miranda, Ariel, Umbriel)

Uranus was discovered only with the use of telescopes due to its small size, which is at the limits of visibility by naked eye. Rings of the Uranus are extremely dark (they reflect only about 4% of the sunshine) and were located indirectly in 1977, when the planet overlaid a star. The unique feature of Uranus is the greatly tilted axis of rotation - it lies close to its plane of revolution about the Sun and, as a consequence, we observe alternating north or south poles of the planet.

The mythological origin of the name Uranus; together with Gaia, was the oldest god on Earth. He arose out of night. The names of Uranus`s moons are interesting, because they do not come from the Greek mythology but from the theater plays of William Shakespeare (e.g. Titania, Oberon, Miranda, Ariel, Umbriel).

Next stop: Neptune 1629 milliard km (about 1629 m on the trail)

GE translation

Informační cedule: Uran

loga2.png