IMG_0381.jpgSlunce je hvězda. V porovnání s velikostí planet je to obrovská koule plynu. V jeho středu dosahuje teplota 15 milionů °C, tlak 2,48·1016 Pa (na povrchu Země je standard 101 325 Pa) a hustota 162 000 kg/m3. Při těchto podmínkách probíhá slučování jader atomů vodíku na jádra atomů hélia. Tím se vytvářejí fotony a neutrina. Fotonová zářivost Slunce je 3,85 · 1026 W. Na 1m2 povrchu Země dopadá v průměru 342 W. Tato energie umožňuje život na Zemi. Stáří Slunce je 4,6 až 4,7 miliardy let, bude zářit ještě 5 miliard let. Ke konci života projde stadiem červeného obra, jehož rozsáhlá atmosféra se rychlostí asi 1 000 km/s odpojí a obnaží tak nitro. To bude pozorovatelné jako chladnoucí bílý trpaslík, rozpínající se obálka vytvoří planetární mlhovinu. 

Mytologické pozadí jména: Slunce si bezpochyby lidé uvědomovali odpradávna. Často s ním spojovali svá božstva − ve staroegyptské civilizaci se bůh Slunce nazýval Re, staří Řekové měli svého Hélia a Apollóna.

Další zastávka: Merkur, 58 milionů km (cca 58 m na stezce)

The Sun is a star. Compared to the other planets, it is a massive ball full of gas. The core temperature is about 15 million °C, the pressure is 2,48·1016 Pa (the standard pressure on Earth is 101 325 Pa) and density is 162 000 kg/m3. Under these conditions, the nuclei of hydrogen atoms fuse to form helium atoms and generate photons and neutrinos. Photon luminosity of the Sun is 3,85 · 1026 W. Energy of about 342W per 1 m2 lands on Earth and this energy enables the existence of life on our planet. The Sun is between 4.6 to 4.7 billion years old and it will continue to shine for another 5 billion years. At the end of its life, the Sun will go through the state of a red giant. At the speed of about 1 000km/s, the atmosphere of this red giant will separate to expose the Sun`s core. This event will be observable as a cooling white dwarf and its expanding cover will create planetary nebula.

The mythological origin of the name: people were always aware of the Sun’s existence. Many of their gods were linked to the Sun. In the ancient Egypt, god of the Sun was called Ra. For Greeks, the god of the Sun was Apollo.

Next stop: Mercury, 58 millions km (cca 58 m on the trail)

GE translation

Informační cedule: Slunce

loga2.png